اشتراک
اصالت کالا

پانسمان بیولوژیک آسلولار نانوایکس

ناموجود

2,250,000 ریال

پاک کردن

توضیحات

پانسمان بیولوژیک آسلولار نانوایکس

NanoEx بـه عنـوان یـک پانسـمان بیولوژیـک و بـا ویژگـی متمایزکننـده بازسـازی کننـده الیـه هـای عمقــی تــر پوســت (درم) در مقایســه بــا محصــوالت موجــود در عرصــه پانســمان هــای زخــم؛ دارای گواهینامههـای CE، ISO13485 اسـت کـه در مدیریـت درمـان طیـف گسـترده ایـی از انـواع زخـم هـا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. تمامـي پليمرهـای اسـتفاده شـده در NanoEx بـه علـت تکنولـوژی منحصـر بـه فـرد در تولیـد آن ، بـا حفـظ ويژگيهـای سـاختاري و بيولوژيکـي و بـدون بـه کارگيـري از حاللهای سـمی و روش هـای تهاجمی، داربسـتي بـا سـاختار فيبـری متخلخل، 3 بعدی، بسـيار شـفاف، انعطاف پذیر و مشـابه سـاختار پوسـت تهيـه ميشـود. ايـن محصـول زيسـتي، داربسـت هايـی شـبيه بـه سـاختار ماتريکـس خـارج سـلولی طبيعـی دارد کـه شـرايط مناسـب بـرای چسـبندگی، تکثيـر و مهاجـرت سـلول هـا را فراهـم میکننـد.
NanoEx بـه صـورت يـک الیـه شـفاف، محافظـت کنندگـی، سـهولت اسـتفاده از آن و از همـه مهـم تـر مقبولیـت بالینـی، جهـت ترميـم زخـم هـا بـدون اسـتفاده از دارو يـا آنزيـم بـرای زخمهـای حـاد و مزمن ماننـد زخـم ديابـت، زخـم بسـتر و … کاربـرد دارد.

ویژگی های پانسمان:

1 . یــک پانســمان بیولوژیــک آســلوالر (Acellular )اســت کــه ســاختاری شــبیه بــه پوســت انســان دارد
2 .خاصیـت آنتـی باکتریـال بـه واسـطه حضـور پلیمرهـای طبیعی کـه سـمیتی را بـرای زخـم ایجـاد نمـی کنـد
3 . جاذب ترشح کم تا متوسط
4 . عدم ایجاد بایوفیلم و از بین بردن آن
5 . ایجـاد رطوبـت بهینـه در بسـتر زخـم و عـدم خیـس خوردگـی (maceration )اطـراف بافـت سـالم
6 . قابل استفاده در زخم های عفونی
7 . قابـل اسـتفاده در زخـم هـای دیابتـی، فشـاری، سـوختگی، زخم هـای پـس از عمـل جراحـی ، مناطـق پیوند پوسـتی
8 . قابل برش
9 . قابل انعطاف برای تطبیق به بستر زخم
10 . امکان بررسی ظاهر زخم به دلیل شفافیت پانسمان
11 . مدت زمان استفاده از پانسمان بین 3 تا 7 روز می باشد
12 . ترميم كننده درمی (Regeneration ) و تسريع اپيتليزاسيون
13 . قابـل اسـتفاده در زخـم هـای حفـره ای و تحریـک بافـت زخـم بـه پـر شـدن
14 . جلوگیری از ایجاد اسکار
15 . قابل استفاده روی تاندون و استخوان
16 . تسهیل مهاجرت سلولی به واسطه ساختار سه بعدی و متخلخل
17 . خاصیت آنژیوژنسیس
18 . تعویض راحت و بدون درد پانسمان
19 . use Easy
20 . خاصیت ضد التهابی
21 . عدم ایجاد حساسیت
22 . Biocompatible

 

موارد مصرف:

• زخم های سوختگی
• زخم پای دیابتی
• زخم های فشاری (شامل زخم بستر و …)
• زخم های آسیب (تروما)
• پیوند پوست
• زخم ناحیه اهدای عضو
• زخم های جراحی
• زخم های تونلی
• زخم های عفونی و غیرعفونی
• زخم هایی با ترشحات کم تا متوسط

توضیحات تکمیلی

ابعاد / حجم

, ,

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پانسمان بیولوژیک آسلولار نانوایکس”

امتیاز دریافتی محصول از کاربران

متوسط امتیاز ها
0
2,250,000 ریال
5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

محصولات مرتبط

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • تصویر
 • SKU
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • Availability
 • Add to cart
 • توضیح
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
مقایسه